Algemene voorwaarden

Op deze pagina bevinden zich de algemene voorwaarden van Party Time Events.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan.
1.1 Onder opdrachtgever: De (rechts)persoon, die aan opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot het boeken van de in het contract vermelde dienst.

1.2 Onder opdrachtnemer: Party Time Events, die zich jegens opdrachtgever heeft verplicht tot levering van
het in het contract vermelde dienst.
1.3 Onder contract: Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot levering van een vermelde
dienst.1.4 Onder dienst: Iedere dj, drive-in show, artiest of leverancier van aanverwante diensten (in de meest ruime zin), alleen of in groepsverband, die zich jegens opdrachtnemer tot het geven van een optreden heeft verbonden.

1.5 Onder productiedatum: De (eerste) dag waarop het krachtens een contract door opdrachtnemer /dienst uit te voeren optreden zal plaatsvinden.

1.6 Onder locatie / tijd: De met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) optreden.

1.7 Onder uitkoopgage dienst: De all-in prijs voor de desbetreffende dienst, met inbegrip van belastingen, premieheffing (uitgezonderd auteursrechten) en bemiddeling fee.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en contracten met opdrachtnemer.

2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van op drachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Offertes

3.1 Offertes van opdrachtnemer gelden als een uitnodiging aan een potentiële opdrachtgever tot het doen van een onherroepelijk aanbod om een overeenkomst te sluiten als in de offerte beschreven.

3.2 Offertes van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Na deze periode vervallen eventuele opties en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de voor de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te wenden voor andere aanvragen.

3.3 Alle prijzen vermeld op de website, in de brochure of prijslijst van Party Time Events zijn onder voorbehoud, exclusief omzetbelasting,exclusief reis- en vervoerskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

3.4 Meerwerk en andere onvoorziene kosten, zoals parkeerkosten, komen voor rekening van opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd worden.

Artikel 4 – Uitvoering van een overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken
van het geen oorspronkelijk werd overeengekomen zullen de meerkosten daarvan aan opdrachtgever worden doorberekend.

4.3 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf dagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

4.4 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst. Hieronder vallen ook de muziekrechten van auteursorganisatie BUMA, welke zijn vastgesteld (onder voorbehoud) op 7% van het uitkoopgage. Zie daarvoor www.bumastemra.nl.

5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd optreden.

5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van dienst en bezoekers van een krachtens overeenkomst uitgevoerd optreden.

5.4 Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een optreden te garanderen, is opdrachtnemer gerechtigd het optreden geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs.

5.5 Indien de dienst stroom nodig heeft dient opdrachtgever hier zelf zorg voor te dragen (minimaal 1 geheel
vrije groep van 220volt / 16 ampère, tenzij anders vermeld). De stroomvoorziening mag niet meer dan 10 meter van de plaats van optreden verwijderd zijn.

5.6 Indien de dienst een podium nodig heeft dient opdrachtgever hier zelf zorg voor te dragen.

5.7 De afstand vanaf het laad- en los punt tot de plaats van optreden mag niet meer dan 25 meter.

5.8 Als locatie van het optreden een andere verdieping betreft dan het laad- en los punt, dient er een lift aanwezig te zijn. Als er geen lift aanwezig is en er alleen van de trap gebruik gemaakt kan worden dient dit te worden gemeld minimaal 15 dagen voor het optreden. Bij het gebruik van een trap zullen er extra kosten in rekening worden gebracht.
5.9 Vanaf twee uur voor het optreden tot één uur na het optreden dient opdrachtgever te zorgen voor minimaal 2 consumpties per uur per personeelslid.

Artikel 6 – Opschorting en annulering
6.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

6.2 Opdrachtgever is gerechtigd een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer uit te voeren optreden uit te stellen of te annuleren.

6.3 Bij uitstel of annulering door de opdrachtgever is de opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer alle door laatstgenoemde aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het voor de uitvoering van het optreden afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer:

(a) In geval van uitstel of annulering uiterlijk 30 dagen voor de productiedatum, minimaal 50% van dat honorarium.
(b) In geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen dertig dagen en zeven dagen voor de productiedatum, minimaal 65% van dat honorarium.
(c) In geval van uitstel of annulering tot uiterlijk drie dagen voor de productiedatum, 100% van dat honorarium. Voorts zal opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering betrokken derden, voor zover die vorderingen betrekking hebben op het uitstel of de annulering van het optreden. Een en ander laat onverlet de verplichting van opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering van het optreden, alsnog de volledige prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.

Artikel 7 – Facturen en betaling

7.1 De opdrachtgever dient de facturen van Party Time Events dan wel hetgeen zij uit hoofde van ontbinding zoals omschreven in artikel 10 aan Party Time Events verschuldigd is binnen zeven dagen na dagtekening integraal te voldoen zonder dat een beroep op verrekening kan worden gedaan.

7.2 Bij gebreke van tijdige betaling verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, waarna de opdrachtgever de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd is over het volledige factuurbedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitenrechtelijke kosten van in vordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
7.3 De opdrachtgever dient 14 dagen voor aanvang het volledige factuurbedrag gestort te hebben op het rekeningnummer van Party Time Events.
7.4 Party Time Events hanteert alleen volledige betalingen en geen aanbetalingen.

Artikel 8 – Tekortkomingen opdrachtgever

8.1 Indien opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van één van zijn verplichtingen uit een overeenkomst, verbeurt hij wegens de daardoor ontstane vertraging aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete gelijk aan twee maal de prijs voor de uitvoering van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om daarnaast volledige schadevergoeding te verlangen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

9.2 In ieder geval is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het voor volledige uitvoering van het optreden afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer.

9.3 Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt binnen acht dagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van opdrachtnemer bekend is geworden. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade verjaart in ieder geval door verloop van achttien maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan dienst of materiaal daartoe behorend, voor zover deze schade niet is veroorzaakt door slijtage, fabricagefouten, opdrachtnemer of personeelsleden behorende bij de dienst, gedurende de periode tussen het moment van aankomst en het moment van vertrek.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2 Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een dienst wegens ziekte. Uiteraard zal in een zodanig geval wel geprobeerd worden een gelijkwaardige vervanging te regelen.

10.3 Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.

10.4 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door opdrachtnemer gepresteerde.

Artikel 11 – Klachten
11.1 In geval van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 (vijf) dagen na datum van de uitvoering van de Opdracht, per aangetekende brief aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt, zulks bij te laat kenbaar maken op straffe van verval van iedere aanspraak.

11.2 Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid1 omschreven is gereclameerd, wordt Party Time Events geacht alle verplichtingen jegens de Wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen

Verhuur-Huisfeest-XXL
Huisfeest
Meer informatie
Verhuur-Tuinfeest-XXL
Tuinfeest
Meer informatie
Verhuur-Examenfeest-XXL
Examenfeest
Meer informatie
Bruiloft
Meer informatie
Bedrijfsfeest
Meer informatie
Verhuur-verhuur-op-maat
Verhuur op maat
Meer informatie